Privacy verklaring Vitaal Verder

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze verklaring geven we u antwoord op de meest voorkomende vragen over ons privacyreglement en de verwerking van persoonsgegevens binnen Vitaal Verder.

Wat betekent juist gebruik van persoonsgegevens?
De wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.
Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vitaal Verder, Steenstraat 44, 7571 BL, Oldenzaal. Telefoonnummer: 0541 571058 Email: info@vitaalverder.nl
Functionaris gegevensbescherming: De heer F. (Frank) Michorius, frank.michorius@vitaalverder.nl.
Vitaal Verder verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Vitaal Verder verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Naam, adres, woonplaats gegevens;
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Belastbaarheidsgegevens opgesteld door de bedrijfsarts;
• Belastbaarheidsgegevens opgesteld door of namens de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij (in het kader van de AOV).

Doeleinde
Vitaal Verder verwerkt deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:
• Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage, re-integratie en contact).
Welke persoonsgegevens worden van u verwerkt?
Afhankelijk van de relatie die u met ons hebt, verwerken we van u bepaalde
persoonsgegevens.

Indien uw werkgever klant is van Vitaal Verder, worden persoonsgegevens van u verwerkt door onze organisatie als wij zorg aan u verlenen. Dat is bijvoorbeeld het geval
indien u het spreekuur van de bedrijfsarts bezoekt of deelneemt aan een preventiefmedisch onderzoek. Tot de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken behoren onder meer uw naam,
adres, geboortedatum en telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij gegevens over uw belastbaarheid.

Naast persoonsgegevens over werknemers aan wie wij zorg verlenen, verwerken wij ook persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen verrichten.

Voor verdere informatie over onze diensten verwijzen wij u naar onze website: www.vitaalverder.nl

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Vitaal Verder hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
• Om het belang van werknemer en werkgever te kunnen behartigen in het bepalen van de re-integratiemogelijkheden van werknemer;
• Om het belang van de verzekeringnemer (in het kader van de AOV-verzekering) en de verzekeringsmaatschappij te kunnen behartigen in enerzijds het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid en anderzijds om de verzekerde optimaal te kunnen begeleiden bij de re-integratie.

Verstrekking aan derden
Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden. Indien nodig maakt Vitaal Verder gebruik van de hulp van gespecialiseerde dienstverleners. Vitaal Verder zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn in de volgende gevallen:
• Vitaal Verder zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw begeleiding of re-integratie (werkgever, arbodienst, verzekeringsmaatschappij (in het kader van de AOV)). Alleen voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en wij contractuele afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij de werkzaamheden uitvoeren;
• Uw werkgever of verzekeraar krijgt enkel informatie die door de wet is toegestaan. Hieruit kan niet worden afgeleid wat de reden is van uw arbeidsongeschiktheid. Er worden geen medische gegevens verstrekt;
• Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening, uw gegevens aan UWV.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Vitaal Verder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Rapporten worden geanonimiseerd ter beschikking gesteld als sprake is van opvolgende opdrachten waarbij dezelfde personen betrokken zijn. Onze gegevens worden maximaal 15 jaar bewaard voor zover wettelijke regels dat niet in de weg staan.

Hoe beveiligen wij uw gegevens ?
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vitaal Verder passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Vitaal Verder een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.
Ook kunt u Vitaal Verder verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Vitaal Verder, t.a.v. de heer F. Michorius, Steenstraat 44, 7571 BL, Oldenzaal. Per e-mail: info@Vitaalverder.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitaal Verder, laat dit dan vooral aan ons weten. U kunt via onze website een klacht indienen. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vitaal Verder kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-01-2021.

Wilt u meer weten?
Dat de privacy en bescherming van medische en persoonsgegevens bij Vitaal Verder geborgd is, mag duidelijk zijn. Wilt u meer weten? Vraag dan ons privacy reglement aan via info@vitaalverder.nl of via Frank Michorius ( frank.michorius@vitaalverder.nl )