Vragen over Corona

Vraag dd. 25-11-2020
Veel mensen kampen met vermoeidheid na een covid-19-infectie. Het lijkt veel op de vermoeidheid, zoals die kan optreden na een virusinfectie. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar factoren die het ontstaan van deze vermoeidheidsklachten kunnen voorspellen. En naar wat een geschikte therapie is om deze vermoeidheid te voorkomen. Er is nog geen uitgekristalliseerd beleid om deze vermoeidheid aan te pakken. Wat mij in mijn eigen praktijk opvalt is, dat deze vermoeidheid lijkt op de vermoeidheid bij mensen die kanker(behandelingen) hebben gehad: plotseling optredend, intens, niet gerelateerd aan de aard van de inspanning die eraan vooraf is gegaan en hardnekkig aanwezig.

Antwoord
1. Behandelopties kunnen zijn: lichamelijke activiteiten zoals wandelen, fietsen, of bijvoorbeeld fitness (mits goed gedoseerd en) bij voorkeur onder begeleiding van een fysiotherapeut. In ernstige en hardnekkige gevallen kan (online) cognitieve gedragstherapie of multidisciplinaire revalidatie uitkomst binnen. Maar nogmaals, het is allemaal nog onderwerp van onderzoek.
2. Met betrekking tot werk kan gedacht worden aan de volgende maatregelen:
- werkzaamheden langzaam stapsgewijs in de breedte opbouwen (dus liever 16 uur verdeeld over 4 of 5 dagen dan over 2 dagen);
- regelmatig (extra) pauzes inlassen;
- cognitief inspannende werkzaamheden eerst te doen en routinematige activiteiten daarna;
- regelmatig tussendoor wat lichamelijke activiteit plannen;
- en natuurlijk van belang: zorg voor een goede nachtrust, goede voeding, geen of weinig alcohol en voldoende ontspanning.

Vraag dd. 25-03-2020:
Medewerker, bijna met pensioen, heeft begin vorig jaar een niertumor gehad. Is hier volledig van gesteld en er zijn geen klachten meer.
Vraag is of hij tot de risicogroep behoort? En of hij nog inzetbaar is op een woonlocatie van ons (gehandicaptenzorg)?

Antwoord ;
Uit de vraag blijkt, dat er sprake is van volledige genezing na de behandelingen en er geen restklachten meer zijn.
Een verhoogd infectierisico is vooral aanwezig tijdens de behandelingen (tijdens chemotherapie of immunotherapie). Dan is de afweer vaak onvoldoende.
Na de behandelingen herstelt de afweer zich weer. Het besmettingsrisico -en het risico van overdracht van het virus - is nu niet groter dan bij anderen.
Er is geen bezwaar tegen inzet op een woongroep, maar neem -waar dat is voorgeschreven bij persoonlijke verzorging- wel de beschermingsmaatregelen in acht.

Vraag dd. 26-03-2020:
Ik heb een vraag over mijn werkzaamheden op de locatie in combinatie met het corona virus.
Ik heb een immuunziekte: IgA-deficiëntie (IgA-deficiëntie is een aangeboren aandoening van de afweer. De afweer beschermt ons lichaam tegen ziekteverwekkers zoals bijvoorbeeld virussen en bacteriën. Bij IgA-deficiëntie zitten er te weinig of geen IgA antistoffen in het bloed. IgA antistoffen beschermen de binnenkant van de neus, de mond, de keel, de longen, het maag-darmkanaal en de geslachtsorganen tegen ziekteverwekkers.)

Hierdoor val ik in de risicogroep. Ik heb op dit moment geen klachten, buiten dat ik iets verkouden ben. Maar niet het gevoel dat ik Corona heb. (nu is een collega op de werkvloer afgelopen week met benauwdheidsklachten uitgevallen en krijgt dit weekend de uitslag van de test) getest is op Corona en hier de uitslag nog van krijgt, maar ook met oog op de aankomede paar weken.
In hoeverre ik dan nog zelf op de werkvloer aanwezig moet/kan zijn? Omdat ik voor mijzelf maar ook weer de rest een risico kan zijn.
Wanneer ik mij fit voel wil ik best blijven werken. Maar wil wel graag uitkijken.

Antwoord;

Bij IgA-deficiëntie is er een tekort aan of ontbreken van immuunglobuline A, een stof die een belangrijke rol vervult bij de afweer. Gevolg is dat er een hoger risico is op (bacteriële) infectie.
Een alarmsignaal vind ik 'iets verkouden' zijn. Is dat neusverkouden? Keelpijn? Niezen? Dat kan onbetekenend zijn, maar het kunnen ook de eerste symptomen zijn van een virusinfectie. Het RIVM-advies is om -indien deze klachten aanwezig zijn- thuis te blijven, ook al is er sprake van milde klachten. Dus ter bescherming van uzelf (voorkomen van bacteriële superinfectie) en van de werkomgeving (overdracht virus) is wering uit het werk de enige optie. Dit zal -ook weer volgens het RIVM-advies- in elk geval tot en met 6 april van toepassing moeten zijn.

Vraag dd. 26-03-2020:
Naar aanleiding van het telefoongesprek van zojuist hierbij opnieuw mijn vraag:
Op de locatie waar ik werkzaam ben zijn 2 bewoners besmet met het coronavirus.
Door mijn medische achtergrond (borstkanker en verminderde pompfunctie van het hart) ben ik kortademig en sneller benauwd.
Aangezien ik hierdoor een verminderde weerstand heb, vraag ik me af of ik mijn werkzaamheden mag voortzetten. Graag uw reactie daarop. Ik voel mij verder goed

Antwoord
Eigenlijk betreft de vraag 2 aandoeningen: eerder doorgemaakte borstkanker en een verminderd functioneren van het hart. Deze zal ik dan ook apart behandelen.
1. Borstkanker: indien de behandelingen (chemotherapie , immuuntherapie, radiotherapie) inmiddels meer dan 3 maanden geleden zijn afgerond, is er geen beperking meer voor het werken met bewoners, die besmet zijn met het coronavirus. Dit natuurlijk met inachtneming van de algemene hygiënerichtlijnen en met de voorgeschreven beschermende maatregelen bij de persoonlijke zorg van bewoners;
2. Mij is onvoldoende duidelijk, van welke hartaandoening precies sprake is en of er directe persoonlijke zorg aan bewoners geleverd wordt, daarom een meer algemeen antwoord.
Voor de beoordeling van een verminderd functioneren van de hartspier gelden 2 criteria op basis waarvan je tot de risicogroep behoort:
a. ouder dan 70 jaar en
b. ouder dan 18 jaar en je komt in aanmerking voor de jaarlijkse griepprik vanwege een chronische (hart)aandoening. Tot deze risicocategorie horen onder andere:
- hartfalen of aandoeningen die kunnen leiden tot hartfalen
- angina pectoris
- een doorgemaakt hartinfarct waarbij het hart beschadigd is geraakt
- een hartritmestoornis
- afwijkingen aan de hartkleppen
Punt a. is in dit geval niet aan de orde. Indien punt b. op je van toepassing is, dan zijn (zorg)contacten met besmette personen sterk af te raden. Er is geen bezwaar tegen zorgcontacten bij niet-besmette personen (uiteraard ook weer met inachtneming van de algemene hygiënerichtlijnen en met gebruik van de voorgeschreven beschermende maatregelen bij persoonlijke verzorging).

Vraag dd. 26-03-2020:
N.a.v. het aangeven van medewerkers, dat zij in de risico groep vallen heb ik een aantal vragen.
- Een aantal medewerkers geven aan in het verleden astma klachten te hebben gehad (als kind). Vallen zij dan ook onder de risicogroep?
- Een medewerker heeft nog steeds actieve astma klachten, waarvoor zij pufjes gebruikt. Mag zij wel/niet met corona patiënten werken?
Wanneer 1 cliënt op mijn grootschalige afdeling (32 bedden) Corona heeft, kan ik haar dan koppelen aan de niet besmette cliënten? Of mag zij dan helemaal niet meer hier werken?
- Medewerker was als kind is bekend met bronchitis en heeft een falende hartklep (staat allen op de achtergrond). Zij is kraamverzorgende, Mijn voorstel zou zijn niet inzetten bij verdachte en besmette gezinnen. Andere gezinnen wel. Klopt dat?
- Kraamzorgende bekent in het verleden met bronchitis en nu endometriose. Welke afspraken kan ik met haar maken?
- Kraamverzorgende heeft MS, op dit moment worden de lab waarden geprikt. Wat is hier een wijs besluit in?
- Een centraal coördinerend verpleegkundige, Zij zijn de verpleegkundige achterwacht , werken niet aan bed, maar komen wel bij acute hulpvragen, ondersteunen bij kweken etc. op elke locatie / thuiszorg.
Zij is bekend met astma, gebruik dagelijks pufjes en gebruik gehele jaar desloratidiene voor haar allergieën. Waarschijnlijk heeft deze medewerker nu zelf corona, niet getest, maar wel corona achtige verschijnselen. Welke afspraken kan ik met haar maken?

Antwoord dd. 27-03-2020
Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de vragen, zal ik eerst het begrip 'risicogroepen' nader definiëren:
Tot de risicogroepen horen die personen die:
- ouder zijn dan 70 jaar;
- ouder zijn dan 18 jaar en een van de volgende aandoeningen hebben:
a. afwijkingen/ functiestoornissen van luchtwegen of longen;
b. chronische hartaandoeningen;
c. diabetes mellitus;
d. ernstige nieraandoeningen (leidend tot dialyse of transplantatie);
e. verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door medicatie, bij hematologische aandoeningen, bij afweerstoornissen, bij chemo-/ immuno-, radiotherapie);
f. bij Hiv-infectie.

Beantwoording vragen:
1. Astma in het verleden valt niet onder de risicogroepen;
2. Actieve astma: werken met (niet-zieke) patiënten is afhankelijk van de ernst van de klachten. Overleg hierover met de behandelaar;
3. Ook hier geldt dat dit afhankelijk is van de ernst van de hartklepaandoening. Dus is overleg met de behandelaar gewenst om te beoordelen, of zij tot de risicogroep behoort. Indien ja, dan helemaal niet inzetten in de kraamzorg;
4. Bronchitis in het verleden en endometriose behoren niet tot de risicogroep, dus geen beperkingen;
5. MS behoort tot de risicogroep, indien medicatie gebruikt wordt die de weerstand verlaagt zoals interferon of antilichamen;
6. Verpleegkundige met zelf een vermoeden van coronabesmetting: in thuisisolatie evenals de gezinsleden. Als ze zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, is ze genezen en kan ze anderen niet meer besmetten.

Vraag dd. 26-03-2020:
Ik ben zelf Colitis Ulcerosa patiënt en moet mij maandelijks inspuiten met Simponi, dat is een TNF-blokker. Ik behoor dus tot de categorie personen die erg kwetsbaar zijn bij het oplopen van infecties. Ik werk 24 uur per week.
De afgelopen 14 dagen heb ik last gehad van griepverschijnselen met hoesten. Dat duurde vrij lang. Vorige week dinsdag zou ik weer een nieuwe injectie moeten inspuiten, maar ik heb toen overleg gehad met mijn behandelend specialist en hij heeft mij aangeraden de spuit even uit te stellen. Inmiddels ben ik zo goed als genezen van die griepverschijnselen en zou dinsdag jl. weer aan het werk kunnen.
Omdat ik natuurlijk blijf behoren tot de zeer kwetsbare groepen in het kader van Corona, heb ik maandag jl. contact gehad met de specialist om advies. Hij gaf aan mijn werksituatie natuurlijk niet te kennen, maar benadrukte wel dat als iemand contacten moest mijden, dat voor mij nog minstens 5x zo erg gold, en raadde mij aan om zo geïsoleerd mogelijk te leven. Hij drong er tegelijkertijd wel op aan om mijn injectie wel alsnog te nemen. Hoewel ik dat moeilijk vind om te accepteren ben ik qua kwetsbaarheid dus vergelijkbaar met de categorie zwakke ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen.
Ik heb maandag contact gehad met personeelszaken en de zaak voorgelegd. Die wist het ook niet en zou erop terugkomen. Dinsdag kreeg ik daarvan het bericht dat ze het aan mij overliet.
Ik heb dinsdag contact opgenomen met het RIVM omdat de richtlijnen niet voorzien in deze situatie. Aan de ene kant wordt mijn situatie genoemd onder de kwetsbaren die elk contact moeten vermijden. Aan de andere kant staan er richtlijnen voor zorgmedewerkers, maar dat gaat over medewerkers die gezond zijn en tijdelijk last hebben van ziekteverschijnselen en hoe ze daarmee moeten omgaan. De combinatie van beide, dus zorgmedewerkers die zelf tot de kwetsbare categorie behoren staat niet beschreven. De RIVM-medewerker begreep de situatie uitstekend en heeft mij na uitvoerige gedachtewisseling aangeraden om contact op te nemen met de GGD. Ik heb daarop uitvoerig gesproken met de GGD , afdeling infectieziekten. De medewerker begreep het probleem heel goed en zei dat het met heel veel voorzorgsmaatregelen misschien wel mogelijk was om te werken. Ik werk op een woongroep die nu in lock-down is, zodat het gevaar van besmetting vooral dreigt van besmetting door mede-collega’s, via de cliënten of tijdens de overdracht en andere collegiale contacten. Ik zou dan al deze collega’s volgens haar moeten benaderen en hen verzoeken om bij het minste of geringste verschijnsel – ook die waarvoor je niet thuis zou blijven – mij daarover te informeren. Gezien de incubatietijd van twee dagen zou ik dan weg moeten blijven en wachten hoe het afloopt. Zij zei echter ook dat zij zich goed zou kunnen voorstellen dat de werkgever/ bedrijfsarts dit horende dat risico niet zou willen lopen en mij het advies zou geven om thuis te blijven
Alles overwegende lijkt het mij verstandig om niet aan het werk te gaan en mijn werkgever te verzoeken of er niet andere werkzaamheden/klussen zijn die ik wellicht thuis kan doen. Ik ben dinsdag wel aan het werk geweest, omdat ik toen veelal kantoorwerk kon doen en het te kort dag was om vervanging te regelen (ik moest dinsdag werken en heb nu qua rooster weer tot vrijdag vrij), maar ik merk dat het mij veel stress geeft om steeds om mijzelf te denken en ik zo ook minder al mijn aandacht op de cliënten kan richten.
Ik wil graag benadrukken dat ik dit lastig vind, en het moeilijk voor mijzelf kan accepteren dat ik, nu ieder nodig is langs de zijlijn moet staan, maar ik hoop dat daar begrip voor is en misschien kan ik andere nuttige dingen doen.

Antwoord d.d. 27-03-2020:
Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de vragen, zal ik eerst het begrip 'risicogroepen' nader definiëren:
Tot de risicogroepen horen die personen die:
- ouder zijn dan 70 jaar;
- ouder zijn dan 18 jaar en een van de de volgende aandoeningen hebben:
a. afwijkingen/ functiestoornissen van luchtwegen of longen;
b. chronische hartaandoeningen;
c. diabetes mellitus;
d. ernstige nieraandoeningen (leidend tot dialyse of transplantatie);
e. verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door medicatie, bij hematologische aandoeningen, bij afweerstoornissen, bij chemo-/ immuno-, radiotherapie);
f. bij Hiv-infectie.

Met de kennis van bovenstaande is het antwoord duidelijk:
De gebruikte medicatie valt in de groep die bij gebruik een verhoogd infectierisico geeft (o.a. van de bovenste luchtwegen).
Daarop zijn de aanvullende preventieadviezen voor hoog risicogroepen van toepassing (naast de preventieadviezen, die voor iedereen gelden), zoals:
- vermijd verblijf in ruimtes met mensen met griepachtige of verkoudheidsverschijnselen;
- beperk sociale contacten tot het hoognodige;
- beperk activiteiten buitenshuis (ook boodschappen doen);
- vermijd openbaar vervoer.

Op grond van bovenstaande is het dus ten sterkste af te raden om op de groep te werken.

Vraag d.d. 30-03-2020

Mijn naam is A, ik ben werkzaam als gastvrouw bij een zorgorganisatie voor ouderen, verantwoordelijk voor het uitserveren van eten, drinken onder de bewoners en bijkomende werkzaamheden die het restaurant met zich meebrengen.

Onze zoon C, is momenteel ernstig ziek, hij heeft 5 jaar geleden een niertransplantatie ondergaan en heeft sinds ongeveer november 2019 Burkit-lymfeklierkanker in stadium 4. De situatie is dat hij vorige week zijn 1e van 6-daagse 24 uurs-chemo heeft gehad in LUMC met nu 2 weken 'rust' tot de volgende kuur (totaal 6 kuren). C is woonachtig in Den Haag, de 'rust' periode brengt hij zoveel mogelijk hier door (wij wonen in D) omdat hij in een drukke woonomgeving woont en het risico op Corona daar aanzienlijk hoger is.

Mijn teamcoach heeft mij voor de maand april vrij gepland ( i.o.m. mij). Graag krijg ik van u advies over het risico omtrent het Corona-virus. Nu is het zo dat ik graag weer aan het werk wil, liefst dusdanig aangepast dat ik zo min mogelijk kans heb op besmetting. Dat zou natuurlijk erg slecht zijn voor mijn zoon. U begrijpt dat het vreselijk zou zijn als ik mijn zoon hiermee in aanraking zou brengen. Kunt u mij in deze zaak van advies dienen?
Antwoord d.d. 30-03-2020:

Wat een vervelende situatie voor u. Ik begrijp uw grote bezorgdheid om het risico van besmetting van uw zoon. De huidige situatie rond corona is voor uw zoon immers extra risicovol door de eerdere niertransplantatie en door de huidige chemotherapie.
Waarschijnlijk gebruikt hij nog medicatie tegen afstotingsverschijnselen van de nier. Maar ook zonder dat valt uw zoon in de hoog-risicogroep vanwege de chemotherapie.
En die chemotherapie zal nog geruime tijd vergen, zo blijkt uit hetgeen u beschrijft.
Omdat veel nog niet bekend is van het coronavirus, is het maar het beste om de veilige weg te kiezen.
En dat is zo veel mogelijk thuisblijven, 1.5 meter afstand van anderen (niet-gezinsleden) bewaren en de hygiënemaatregelen strikt in acht nemen.
Zo lang uw zoon bij u in huis verblijft, zou ik u adviseren om elk risico op overdracht van het virus te voorkomen.
Goed dat u in april al vrij gepland bent.

Antwoord d.d. 30-03-2020:

Wat een vervelende situatie voor u. Ik begrijp uw grote bezorgdheid om het risico van besmetting van uw zoon. De huidige situatie rond corona is voor uw zoon immers extra risicovol door de eerdere niertransplantatie en door de huidige chemotherapie.
Waarschijnlijk gebruikt hij nog medicatie tegen afstotingsverschijnselen van de nier. Maar ook zonder dat valt uw zoon in de hoog-risicogroep vanwege de chemotherapie.
En die chemotherapie zal nog geruime tijd vergen, zo blijkt uit hetgeen u beschrijft.
Omdat veel nog niet bekend is van het coronavirus, is het maar het beste om de veilige weg te kiezen.
En dat is zo veel mogelijk thuisblijven, 1.5 meter afstand van anderen (niet-gezinsleden) bewaren en de hygiënemaatregelen strikt in acht nemen.
Zo lang uw zoon bij u in huis verblijft, zou ik u adviseren om elk risico op overdracht van het virus te voorkomen.
Goed dat u in april al vrij gepland bent.

Vraag 02-04-2020

Het gaat om een medewerker bekend met reuma en bronchitis, die valt onder de risicogroep.
Medewerker heeft ook contact gehad met de huisarts, deze bevestigt dat maar geeft geen duidelijke adviezen met betrekking tot inzet van de medewerker.
Medewerker wil ondanks het behoren tot de risicogroep heel graag ingezet worden.

Antwoord:
Ik ga er van uit dat deze medewerker betrokken is bij de directe zorg voor cliënten, dus onder het extramurale zorgpersoneel valt.
Tot de risicogroepen horen personen die ouder zijn dan 70 jaar (zonder bijkomende aandoeningen) en personen tussen 18 en 70 jaar met een of meer van de volgende aandoeningen:
a. afwijkingen/ functiestoornissen van luchtwegen of longen;
b. chronische hartaandoeningen;
c. diabetes mellitus;
d. ernstige nieraandoeningen (leidend tot dialyse of transplantatie);
e. verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld door medicatie, bij hematologische aandoeningen, bij afweerstoornissen, bij chemo-/ immuno-, radiotherapie);
f. bij Hiv-infectie.
Vanwege de bronchitisklachten en de reuma zou de medewerker tot de risicogroep kunnen behoren.
Dit is echter afhankelijk van de ernst van de klachten en van de voorgeschreven medicatie die gebruikt wordt.
Wordt bijvoorbeeld voor de reuma medicatie gebruikt die de weerstand tegen infecties vermindert?
Wat is de ernst van de bronchitis? Welke medicatie wordt daarvoor gebruikt?
Kortom, deze vraag is moeilijk te beantwoorden zonder die informatie.
Mijn advies is om dit te overleggen met de behandelend specialist.

Vraag d.d. 02-04-2020:

Wil jullie toch even het volgende melden; familieleden en vrienden uit mijn omgeving vragen mij regelmatig of ik nu gevoeliger ben voor het coronavirus omdat ik vorig jaar pleuritis heb gehad. Hierop geef ik aan dat ik niet in de risicogroep val en wel zie hoe het loopt.

Nu het steeds dichterbij komt, in mijn familie zijn ook een paar “coronagevallen”, lijkt mij het totaal niet prettig om in te moeten vallen op een plek waar veel mensen zijn. Dit omdat ik dus vorig jaar maar liefst 3 maanden erg ziek ben geweest, 3 verschillende penicillinekuren heb gehad en weken morfine moest slikken i.v.m. de pijn.

Vind het heel erg lastig om dit aan te geven en voel mij daardoor ‘zwak of een aansteller’ wat ik absoluut niet wil, daarom heb ik het niet eerder kenbaar gemaakt. Op aanraden van mijn man heb ik toch maar de stap genomen om jullie hierover te berichten. Uiteraard wil ik wel meedenken in mogelijkheden om een extra beentje bij te zetten op een andere manier.

Antwoord 02-04-2020:

Inderdaad klopt de constatering, dat u niet in de risicogroep voor corona valt.
Een doorgemaakte pleuritis in de medische voorgeschiedenis geeft -mits er geen sprake is van onderliggend chronisch longlijden- geen verhoogd risico.
Maar soms kan er sprake zijn van een onderliggend chronisch lijden, zoals COPD, reuma of een hartaandoening. Dan is er wel een verhoogd risico.
Bij twijfel hierover is overleg met de specialist gewenst.
En mocht u zich toch veel zorgen maken over de risico's in uw werk, overleg dan met uw leidinggevende over tijdelijk aangepast werk.

Indien u wel besluit om uw werk te verrichten, dan is het volgende van belang:
a. algemene richtlijnen:
- geen handen geven
- regelmatig handen wassen
- hoesten en niezen in de ellenboog
- papieren zakdoekjes gebruiken
b. bij niet-hoestende/ niezende cliënten: geen maatregelen
c. bij hoestende/ niezende cliënten bij wie persoonlijke verzorging nodig is, dienen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt te worden.

De RIVM (bijlage bij LCI-richtlijn COVID-19 d.d. 27-03-2020) zal overigens nog specifiek beleid formuleren voor de diverse sectoren in de extramurale zorg.

Vraag 02-04-2020

Hoi ,

Dinsdagavond werd aangegeven dat vanaf maandag alle medewerkers uit de zorg getest kunnen worden.

Heb jij al enig idee hoe dat in zijn werk gaat?
Wie doet dat dan? Etc.

Ik hoor graag even!

Antwoord dd. 02-04-2020:

Het gaat hierbij om zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen kunnen mensen in risicogroepen met klachten of patiënten met een grote zorgbehoefte testen. Het nieuwe testbeleid wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd en gaat in per 6 april. Laboratoria moeten hiervoor wel voldoende voorraad en leveringszekerheid hebben van testmaterialen.
Deze RIVM-richtlijn is op dit moment (02-04) nog niet verschenen.
In principe kunnen de tests uitgevoerd worden door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Vraag 02-04-2020:

Geachte X,

Ik heb in mijn zorgteam een welzijnsbegeleider met een auto-immuunziekte en de ziekte van Crohn. Hiervoor gebruikt zij het middel Humira. Ze geeft aan dat ze altijd een verminderde weerstand heeft en zeer vatbaar is voor infecties en virus. Het dringende advies van de MDL-verpleegkundige is om thuis te werken, dit is helaas geen optie t.a.v. onze doelgroep pg-bewoners.

Op dit moment is in onze locatie geen Covid -19

Graag uw advies of ik deze medewerker kan laten werken?

Antwoord d.d. 02-04-2020

Ik begrijp de zorg die er zal zijn voor bewoners met een pg-achtergrond, maar er is maar een keuze mogelijk.
Bij deze vraag gaan namelijk een aantal alarmbellen rinkelen: ziekte van Crohn, auto-immuunziekte, Humira….
Bij personen die Humira (of adalibumab) gebruiken, is er sprake van een verhoogde vatbaarheid voor ernstige infecties, zoals o.a. luchtweginfecties.
Daarom -en ook vanwege de onderliggende auto-immunziekte- vallen deze personen in de risicocategorie met een verhoogde kans op infectie met COVID-19 en een ernstig verloop.

Ik sluit aan bij het advies van de MDL- verpleegkundige (en het van toepassing zijnde RIVM-beleid): thuisblijven of alternatieve werkzaamheden in niet-patiënt-/cliëntgebonden werkzaamheden.

07-04-2020:
Vraag 1a: Een van onze medewerkers heeft corona-achtige klachten gehad: afgelopen vrijdag kreeg ze ‘s middags moeite met slikken, hoofdpijn, koorts 38,4. (Zij heeft contacten gehad op een van onze corona-besmette locaties. Dit is de avond zo gebleven. De volgende dag had ze nog keelpijn, moeite met slikken, maar geen koorts meer. Sinds gisteren is ze klachtenvrij. Voelt zich prima, kan volgens haar zelf weer aan het werk. Mag zij haar werk weer hervatten?

Vraag1b: zijn er ook al testmogelijkheden om te zien of deze medewerkers corona hebben doorgemaakt (en dus resistent zijn).

Vraag 2: De partner van een van onze woonbegeleiders is werkzaam op de SEH en gisteren positief getest op Corona. Kan hij zijn werkzaamheden bij ons op de woonlocatie hervatten of moet hij 2 weken in thuisquarantaine voordat hij mag hervatten (heeft zelf, nog, geen klachten). Morgenavond een slaapdienst.

Antwoord:
1a: Uit de beschrijving van het ziekteverloop leid ik af, dat betrokkene inmiddels klachtenvrij is. Dan geldt dat -zodra de medewerker tenminste 24 uur klachtenvrij is geweest- werkhervatting weer is toegestaan.

1b: Met ingang van 6 april zijn er via de GGD-en testmogelijkheden voor (extramuraal) zorgpersoneel, die aan de volgende criteria voldoen:
- professionele zorgmedewerker extramuraal met patiëntcontact
- met tenminste 24 uur ziekteverschijnselen, passend bij COVID-19
- het niet-inzetten van deze medewerker de zorgcontinuïteit in gevaar is
- waarbij door de zorgmedewerker tot de doelgroep* hoort.

Aanmelding bij de GGD en triage geschiedt door of onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.
*doelgroep: medewerkers wijkverpleging en huishoudelijke hulp, medewerkers verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, medewerkers gehandicaptenzorg, medewerkers huisartsenpraktijk, verloskundigen, medewerkers ambulancedienst, medewerkers jeugdzorg, medewerkers GGZ intramuraal
Bron: GGD-handreiking inrichten COVID 19 testfaciliteit 5 april 2020 V1.11

2. Als de medewerker klachtenvrij is, dan is er geen beperking voor werkzaamheden op de woongroep. De medewerker behoort immers tot de categorie crucile beroepen. Zodra de medewerker klachten krijgt is wering van het werk onmiddellijk geboden. In dat geval is een COVID-19 test geïndiceerd.

07-04-2020

Vraag:
Beste bedrijfsarts,
Op mijn afdeling werkt een medewerker met COPD gold 3. Zij is doorgaans al benauwd, maar kan haar werk, op haar tempo, nog doen. Dit vindt zij ook erg belangrijk. Nu valt ze dus in de risicogroep en geeft ook haar huisarts aan dat ze niet moet gaan werken. We hebben geen COVID verdenkingen/besmettingen op onze locatie. Deze medewerker heeft verkoudheidsklachten, maar dat heeft ze altijd in deze periode (zegt ze zelf). Vanuit huis kan ze weinig betekenen. Mag deze medewerker inderdaad thuisblijven? En als zij dit mag, meld ik haar dan ziek (ivm de verkoudheidsklachten die ze aangeeft)? Of is dit geen ziekmelding omdat deze verkoudheidsklachten relateren aan haar chronische ziektebeeld? Wanneer zou zij dan wel weer hersteld gemeld moeten worden?
Ik hoop dat u antwoord kunt geven op bovenstaande vragen. Alvast bedankt.

Antwoord:
Inderdaad behoren mensen met COPD Gold 3 tot de hoogrisicogroep voor COVID-19. Er is immers sprake van een verminderd functioneren van de longen door chronische ontstekingen. Daardoor bestaat er een verhoogd infectierisico en een verhoogd risico op een ernstig verloop van de ziekte. Een ziekmelding is aan de orde, zodra de medewerker door ziekte haar werk niet meer kan verrichten. Ik kan echter niet beoordelen, hoe ernstig de actuele klachten zijn. Is er bijvoorbeeld ook sprake van koorts? Het advies zou -op basis van de risicostatus- inderdaad zijn: thuisblijven totdat deze medewerker tenminste 24 uur klachtenvrij en koortsvrij is. Sinds vandaag (6 april) bestaat echter de mogelijkheid om een medewerker in de zorg die klachten heeft, lijkend op een corona-infectie, te laten testen op COVID-19. Dit kan gedaan worden bij de GGD-en. De bedrijfsarts (of diens taakgedelegeerde) mag de triage en de verwijzing doen. IK adviseer daarom eerst een test te laten afnemen.

Vraag 1:
Wij hebben een medewerkster werkzaam in het direct cliëntencontact.
Medewerkster heeft borstkanker gehad en destijds bij de operatie is haar longvlies geraakt waardoor ze kortademig is.
Daarnaast heeft ze een hartritmestoornis.
Ze wordt nu alleen ingezet voor beeldbellen, geen direct contact met cliënten maar ze wil graag weer aan de slag hoe kijk jij hier tegen aan?

Antwoord:
Hier gelden ook weer de criteria voor hoog-risicogroepen: komt betrokkene in aanmerking voor de jaarlijkse griepprik* op basis van een van de volgende aandoeningen:
• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
• chronische hartaandoeningen;
• diabetes mellitus;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• een onbehandelde hiv-infectie of een hiv-infectie met een CD4-getal Dan is er sprake van een verhoogd infectierisico en wordt werken in de zorg met directe contacten met cliënten/ bewoners sterk afgeraden.
Indien er geen indicatie is voor de jaarlijkse griepvaccinatie, dan is in principe wering van werk niet nodig.
Bij twijfel is het goed om de behandelaar te raadplegen.

Vraag 2:
Medewerker bekend met hartritmestoornissen met medicatie en astma (ook bekend met longontsteking).
Overweegt om voor de locatie waar hij werkt nu wel slaapdiensten te gaan doen.
Het risico is wel dat hij dan ‘s nachts eruit moet en cliënt contact heeft, dit zal wel minder zijn dan in de dag situatie.
Is het verstandig om hem daarvoor in te gaan zetten?

Antwoord:
Ook hier geldt in feite hetzelfde als bij vraag 1. Komt de medewerker in aanmerking voor de jaarlijkse griepvaccinatie*, dan is werken in de zorg met directe contacten met cliënten/ bewoners zeker af te raden.
Hierbij kan ter nuancering aangevoerd worden, dat indien de aandoeningen medicamenteus goed onder controle zijn en de hygiënemaatregelen strikt in acht genomen worden, slaapdiensten met beperkte (incidentele) contacten met cliënten wel zijn toegestaan.
Indien medewerker niet in aanmerking komt voor de jaarlijkse griepvaccinatie is er geen bezwaar, omdat hij immers niet tot de risicocategorie behoort.

*In aanmerking komen voor de jaarlijkse griepvaccinatie betekent, dat men hiervoor een oproep krijgt.

Vraag:
Kind komt snotterend vanuit het kinderdagverblijf. Werknemer meldt dit bij zijn werkgever (ICT werknemer die werkzaam is op een productiebedrijf waar hij een kantoorfunctie heeft).
Werkgever geeft aan dat werknemer nu 2 weken thuis moet blijven. Klopt dit?

Antwoord:
Kinderen zijn gemiddeld 6-10 keer per jaar verkouden, met hoesten, niezen, neusverkoudheid en snotteren.
Deze klachten zijn meestal onschuldig, maar ze kunnen soms wel een paar weken aanhouden. Je hoeft als ouder niet thuis te blijven als een van je (kleine) kinderen deze verkoudheidsklachten heeft.
Pas als het kind koorts (> 38⁰C) met benauwdheidsklachten heeft, dan moeten jij en de andere gezinsleden ook thuisblijven. Maar dat hoeft echt geen 2 weken te duren: je mag weer aan het werk zodra het kind 24 uur klachtenvrij is. Voor mensen in cruciale of vitale beroepen gelden overigens andere regels.
Voor meer informatie zie de informatiebrief Koorts met benauwdheid/luchtwegklachten gezinsleden.

Vraag:
Medewerker van ons is 24 weken zwanger. Ze werkt op een woonlocatie waar 2 personeelsleden positief hebben getest op corona. Deze 2 collega’s zitten nu in quarantaine. Ze maakt zich toch wel zorgen over de corona en haar zwangerschap. Ze moet nog ruim 9 weken werken.

Heeft een zwangere medewerker een verhoogd risico?
Kunnen wij advies krijgen hoe hier mee om te gaan?

Antwoord:
Uit de literatuur blijkt er geen verhoogd risico te zijn voor zwangere vrouwen om geïnfecteerd te worden met Covid-19. Ook is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie met het dit virus. Wel kan een Covid-19-infectie bij een zwangere vanaf 28 weken ernstiger verlopen, als deze met longontsteking of hoge koorts gepaard gaat. Dit komt doordat de longcapaciteit afneemt door de forse groei van de buik in die periode. Dit is dus een mechanisch probleem.
Citaat uit circulaire RIVM d.d. 25-03-2020 'Zwangerschap, werk en COVID-19': ' In Nederland en de meeste andere landen worden zwangere vrouwen op basis van de recente literatuur niet beschouwd als medisch kwetsbare werknemers of als een hoogrisicogroep in engere zin. Omdat ook een andere infectie een zwangerschap nadelig kan beïnvloeden, moet alles in het werk worden gesteld om de kans op een onbeschermde blootstelling aan wat voor infectieziekte dan ook te voorkomen.'
Kortom: een zwangere medewerker heeft geen verhoogd risico en mag haar werkzaamheden op de woonlocatie -met inachtneming van de geldende hygiënemaatregelen- gewoon uitvoeren.

Vraag:
Bij een medewerker van team verzorging is gisteren de ziekte van Pfeiffer vastgesteld.
Morgen wordt zij intern getest op corona. De verwachting is dat de klachten toe te schrijven zijn aan Pfeiffer en niet corona.
Zij heeft wel de vraag of zij tot een risicogroep behoort of niet? Zij is bang indien ze besmet wordt met corona, meer risico loopt omdat ze ook Pfeiffer heeft. Verder – ondanks wat vermoeidheid – werkt zij gewoon en voelt zij zich goed. In de beslisboom van de zorggroep lees ik Pfeiffer niet als risicogroep.
Graag advies.

Antwoord:
In Nederland zijn veel mensen drager van het Epstein-Barr-virus, de veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer. Vaak loopt een infectie met dit virus mild en met weinig klachten. Moeheid, koorts en keelpijn kunnen daarbij voorkomen. Het is in dit geval dus zeker goed om ook te testen op het Covid-19-virus. Bij een negatieve test (geen Covid-19-besmetting) kan gewoon gewerkt worden. In de RIVM-lijst van risicogroepen voor het Covid-19-virus worden mensen met virusinfecties zoals de ziekte van Pfeiffer niet aangemerkt als behorend tot de risicogroep. Dus het hebben van Pfeiffer geeft met de huidige kennis geen verhoogd risico op besmetting met het Covid-virus.